VÕTA

Haapsalu Kutsehariduskeskuses on võimalik taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist (VÕTA). VÕTA arvestamisel saab üle kanda varasemas tasemehariduses õpitut, muu organiseeritud õppetegevuse (kursused jne) ja töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse käigus ja vabal ajal õppimise tulemusi. Varasemad õpi- või töökogemused peavad vastama õppekavas olevatele teemadele või õpiväljunditele.

VÕTA käik:

1. Õpilane tutvub õppekavaga ja võrdleb oma varasemate õpi- või töökogemuste vastavust õppekavas olevatele teemadele või õpiväljunditele.
2. VÕTA-t on võimalik taotleda kogu õppekava ulatuses.
3. VÕTA taotlemiseks täidab õpilane avalduse siseveebis.
4. Õpilane lisab siseveebis olevale avaldusele sobivad tõendusmaterjalid.
5. VÕTA hindamiskomisjon vaatab taotluse läbi ja teeb otsuse vastavalt VÕTA korras kehtestatud tingimustele.
6. Kuni VÕTA taotluse osas otsuse teatavaks tegemiseni on taotleja kohustatud osalema õppetöös.
7. VÕTA komisjon teavitab otsusest õpilast läbi siseveebi.

Täpsem info: VÕTA koordinaator Marju Heldema, e-post: marju.heldema@hkhk.edu.ee, telefon 666 1747

VÕTA kord

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram